Bajiquan – programma del corso

Zhong guo kai men ba ji shen quan hui fen duan jiao xue kao shi zhi du.
Programma del corso di arti marziali kai men bajiquan.

Di yi duan wei ying xue nei rong
Programma del 1° livello di Bajiquan
 1. Bu fa, quan fa, zhang fa, sheng fa, yan fa, zhan zhuang fa.
  Tecniche di gamba, tecniche di pugno, tecniche di mano, tecniche di corpo, tecniche di movimento, posizione del cavaliere.
 2. San shi ge ji ben dong zuo ji ge zhong da zhuang fa.
  Trenta tecniche fondamentali e allenamento al palo.
 3. Rou shou, lu shou, ro tui la tui.
  Tecniche di mano in coppia, tecniche di braccia in coppia, tecniche di gambe in coppia.
 4. Tei shen kao, san kao bei.
  Tecniche di corpo in coppia, tecniche avanzate in coppia.
 5. Yi lu xiao jia qi ying yong.
  Pima forma Bajiquan ed applicazioni.
Di er duan wei ying xue nei rong
Programma del 2° livello di Bajiquan
 1. Liu da kai quan.
  Le sei grandi aperture.
 2. Liu zhou tou quan ji dui lian.
  Sei gomiti ed estremità ed esercizi in coppia.
 3. Liu zhou tou jia fan zi.
  Sei gomiti ed estremità: tecniche avanzate.
 4. Er lu xiao jia qi ying yong.
  Seconda forma Bajiquan ed applicazioni.
 5. Shi san bao xing quan.
  Le tredici tecniche di combattimento del Baji.
Di san duan wei ying xue nei rong
Programma del 3° livello di Bajiquan
 1. Dan da shang jia.
  La forma superiore del Baji.
 2. Dan da xia jia.
  La forma inferiore del Baji.
 3. Dui lian.
  Forma a due del Baji.
 4. San lu xiao jia qi ying yong.
  Terza forma Bajiquan ed applicazioni.
Di si duan wei ying xue nei rong
Programma del 4° livello di Bajiquan
 1. Si lu xiao jia ji qi chai quan.
  Quarta forma Bajiquan ed applicazioni.
 2. Wu lu xiao jia ji qi chai quan.
  Quinta forma Bajiquan ed applicazioni.
 3. Xing pi quan.
  Le dodici tecniche inarrestabili del Baji.
 4. Fu shou yi lu, er lu.
  Tecniche di mano in coppia prima forma, seconda forma.
Di wu duan wei ying xue nei rong
Programma del 5° livello di Bajiquan
 1. Xiao jia liu lu.
  Sesta forma del Bajiquan.
 2. Bajiquan da bo ji da fa (qiao da).
  La tecnica di combattimento del Bajiquan (metodo ingegnoso).
 3. Fu shou san si lu.
  Tecniche di mano in coppia terza forma, quarta forma.
Di liu duan wei ying xue nei rong
Programma del 6° livello di Bajiquan
 1. Si lang kuan quan.
  La forma allargata del Baji.
 2. Si lang ti quan.
  La forma della forza verso l’alto del Baji.
 3. Jiu gong chun yang jian.
  Le nove posizioni con la spada puro yang.
 4. Fu dao yuan zheng shu ke cheng: xue xi Bajiquan de ying yong ji qi fu dao yuan zhu yi shi xiang.
  Lezioni di teoria per istruttori: lezioni sulle applicazioni del Bajiquan e analisi dei punti fondamentali per istruttori. Gli allievi che hanno superato tutti gli esami dei livelli precedenti e che conoscono i contenuti e le applicazioni del Bajiquan possono a loro volta insegnare agli allievi dei primi 4 livelli.

Di qi duan wei ying xue nei rong
Programma del 7° livello di Bajiquan

 1. Liu he da qiang.
  Tecniche fondamentali della lancia.
 2. Liu he hua qiang.
  Prima forma della lancia.
 3. Xing zhe bang.
  Prima forma del bastone lungo.
Di ba duan wei ying xue nei rong
Programma del 8° livello di Bajiquan
 1. Wu hu duan men qiang.
  Seconda forma della lancia.
 2. Ti liu dao.
  Prima forma della sciabola.
 3. Qi mei wu shi si gun.
  Seconda forma del bastone lungo.
 4. Xiao gun.
  Bastone corto.
Di jiu duan wei ying xue nei rong
Programma del 9° livello di Bajiquan
 1. Tai zong quan.
  La forma divina.
 2. Er shi si lian shou.
  La forma continua delle 24 mani.
 3. Ying shou quan.
  Reagire prontamente con le mani.
 4. Dui qian b duan suo xue nei ron de chong xin ling wu, yao qiu jing que zhang wo.
  Studio dei contenuti dei primi 8 livelli, con ulteriore approfondimento della materia.
 5. Jie shi ba ji quan de ming cheng.
  Significato dei nomi cinesi delle tecniche del Bajiquan.
Di shi duan wei ying xue nei rong
Programma del 10° livello di Bajiquan
 1. Mi chuan ba da zhao. Yi zhao bian ba zhao, ba ba liu shi si zhao bu de chong fu.
  Le 8 tecniche segrete. Una tecnica diventa otto, 64 tecniche senza ripetizioni.
 2. Mi chuan ba da zhao de bian hua han yi.
  Il significato del cambiamento delle 8 tecniche segrete.
 3. Mi chuan ba da zhao de ge dou fang fa.
  La tecnica di combattimento delle 8 tecniche segrete.
 4. Mi chuan ba da zhao de gao ji bian hua.
  Il livello più alto dei cambiamenti delle 8 tecniche segrete.